✔ Voor 22:00 besteld volgende dag geleverd

✔ Boven 59 Gratis verzending en België boven 89,- euro gratis verzending!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Privacybescherming.

De adresgegevens van U worden gebruikt om een bestelling te kunnen verzenden en ze worden niet opgeslagen in een database.(met uw toestemming om eventueel onze nieuwsbrief te ontvangen met aanbiedingen.) Wilt u dit niet kunt u dat gelijk aangeven bij het aanmaken van uw account.Wij verkopen NOOIT uw adres door aan organisaties die adressenbestanden opkopen. Op deze site worden geen gegevens opgeslagen d.m.v. cookies voor reclame doeleinden, het enige cookie wat gebruikt wordt is om uw gegevens bij bestellingen etc. eenvoudiger op te halen, deze valt buiten de verplichte waarschuwingen maar willen de informatie u niet onthouden.

Ook gaan bestellingen via een versleutelde website (gecodeerd, niet te kraken dus 100% veilig!)

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mesaproducts en alle met Mesaproducts aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden

van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten ertussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Mesaproducts is ingestemd.

1.5 De internetsite’s van Mesaproducts richt zich uitsluitend op de Europese markt.

1.6 Onder “koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Mesaproducts in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7 Mesaproducts behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van Mesaproducts en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1. Mesaproducts is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod.

2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken (14 dagen), tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Mesaproducts herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Mesaproducts de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.

2.4 Koper en Mesaproducts. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt wanneer aan artikel 2.3 voldaan is. 

2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Mesaproducts garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting verzendkosten enz.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Mesaproducts in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Handelsonderneming Matser V.o.f. worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn inbegrepen in het factuurtotaal .Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Mesaproducts

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

l · Vooruitbetalen door overmaken op onze rekening. 

l Paypal

l IDEAL via Sisow

l · Afhalen in Almelo

Mesaproducts kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. Alle betaalmogelijkheden zijn volledig gratis.

4.2 Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen.

4.3 Van de overige betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie van de potentiël Koper, alsook autorisatie, is voldaan.

4.4 In het geval door Mesaproducts een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.5 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing.Mesaproducts is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

4.6 Bij niet of niet-tijdige betaling door koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.7 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Mesaproducts als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

4.8 In geval van niet-tijdige betaling is Mesaproducts bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Mesaproducts ernaar om bestellingen die voor 13 uur ‘s middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Mesaproducts kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Mesaproducts streeft ernaar vertragingen binnen 2 werkdagen telefonisch of per e-mail aan de koper te melden.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient Mesaproducts de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

Artikel 7. Tevredenheidsgarantie

7.1 De consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is. 

7.2 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Mesaproducts voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper aan Mesaproducts betaalde.

7.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument-Koper.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Mesaproducts.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Voor door Mesaproducts geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door Mesaproducts. van het desbetreffende product wordt vastgesteld.

9.2 Mesaproducts is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Mesaproducts is Mesaproducts nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

9.3 Indien Mesaproducts, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

· indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Mesaproducts.nl zijn verricht;

· indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

· indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

· indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

9.5 De Koper is gehouden Mesaproducts te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Mesaproducts mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

9.6 Het is mogelijk dat Mesaproducts op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. mesaproducts.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Mesaproducts niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Mesaproducts.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

11.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van mesaproducts.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 Mesaproducts zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid (De gegevens worden ALLEEN voor de verzending gebruikt u ontvange gaan Mail e.d. van ons tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven hiervoor). De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.

12.2 Mesaproducts. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van

Artikel 15. Diversen

15.1 Mesaproducts. is gevestigd te Cuijk, Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden via het contactformulier op de desbetreffende website.

16.1 Aan informatie verkregen uit onze website kan nimmer enig recht worden ontleend, tenzij nadrukkelijk overeengekomen via brief wisseling of E-Mail correspondentie.

Geef een antwoord
error: Beveiligde content !!
Vragen?